Ubezpieczenia na życie

img

To produkty, mające przede wszystkim za zadanie zapewnić świadczenia rodzinie i osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego w przypadku jego śmierci.

W ostatnich latach rola ubezpieczeń na życie zdecydowanie wzrosła. Rozszerzone zostały też funkcje takich produktów. Polisy, na życie prócz charakteru ochronnego, mogą dziś służyć także jako produkt oszczędnościowy (inwestycyjny). Ważną rolą ubezpieczeń na życie jest także zapewnienie ubezpieczonemu środków na dodatkową emeryturę.

Ubezpieczenia na życie można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

Polisy ochronne
To klasyczne ubezpieczenia na życie. W przypadku śmierci ubezpieczonego, świadczenie z umowy ubezpieczenia gwarantuje, że jego rodzina nie pozostanie bez środków do życia.

Polisy oszczędnościowe (inwestycyjne)
To ten rodzaj ubezpieczenia, dzięki któremu możemy pomnożyć swój majątek z myślą o przyszłej emeryturze. Pieniądze z naszych składek inwestowane są na rynku, najczęściej za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (takie polisy nazywa się unit-linked). Tak pomnożony majątek może być podstawą np. dodatkowej emerytury. Oczywiście polisy inwestycyjne mają także funkcję ochronną, tj. każda z nich przewiduje świadczenie dla rodziny w wypadku śmierci ubezpieczonego.img

img

Ubezpieczenia sportowo – rekreacyjne:
Ubezpieczenia sportowe bądź sportowo-rekreacyjne zapewniają ochronę wszystkim tym, którzy są szczególnie narażeni na kontuzje związane z uprawianiem sportu. Towarzystwa ubezpieczeniowe często obejmują ochroną związaną z uprawianiem sportu w ramach zwykłej polisy turystycznej. Często nie dotyczy to jednak sportu zawodowego ani amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych czy szczególnie niebezpiecznych. Polisa dla sportowca może być sprzedawana indywidualnie lub w formie ubezpieczenia grupowego (drużyny, związki sportowe).

Jak się ubezpieczać?
Ubezpieczenie dla sportowców oferuje większość zakładów ubezpieczeń. Zanim podejmiemy decyzję, jaki produkt wybrać, prześledźmy dokładnie umowę ubezpieczenia. Produkt jaki wybierzemy powinien być bowiem ściśle dopasowany do tego, jaki rodzaj sportu uprawiamy wyczynowo, bądź też jaki rodzaj sportów ekstremalnych mamy zamiar uprawiać np. podczas wakacji. Prześledźmy więc uważnie, jaki jest zakres odpowiedzialności towarzystw przy poszczególnych produktach. Zwróćmy też uwagę na sumę ubezpieczenia.

W trakcie umowy:
Polisa zawierana jest na taki okres, na jaki zażyczy sobie klient. Jeśli np. wybieramy się na dwutygodniowe wakacje, na których mamy zamiar uprawiać sporty ekstremalne, umowę zawieramy tylko na te dwa tygodnie. Składkę w takim wypadku płaci się najczęściej jednorazowo. Jeśli niebezpieczne sporty uprawiamy na co dzień – umowę zawrzemy na dłuższy okres. Jeśli w trakcie umowy ubezpieczenia zajdą jakiekolwiek okoliczności, mogące wpływać na prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody, powinniśmy o tym powiadomić zakład ubezpieczeń.

Gdy dojdzie do zdarzenia
Jeżeli dojdzie do szkody, powinniśmy jak najszybciej zawiadomić o tym firmę ubezpieczeniową. Przeczytajmy dokładnie umowę ubezpieczenia – wówczas dowiemy się ile czasu daje nam firma ubezpieczeniowa na zgłoszenie szkody. W OWU zapisane jest także, za co zakład ponosi odpowiedzialność. W przypadku naszej kontuzji, odpowiedzialność zakładu nie musi kończyć się tylko na wypłacie jednorazowego odszkodowania. W zaawansowanych produktach dla sportowców, zakład bierze na siebie odpowiedzialność także w przypadku konieczności zwrotów kosztów leczenia, rehabilitacji, wypłaty renty wskutek inwalidztwa czy odszkodowania za zniszczony sprzęt sportowy.